Hướng đạo điểm quần vợt 007,Tỉ số Trực tiếp Hướng đạo-Đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất
vị trí của bạn:Hướng đạo điểm quần vợt 007,Tỉ số Trực tiếp Hướng đạo > Hồ sơ công ty > Đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất
Đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất
ngày phát hành:2023-09-14 11:58    Số lần nhấp:95
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 1185/STNMT-VPĐK ngày 20/6/2023 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Theo đó, để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng đất nắm rõ nội dung, quy trình và thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất, nhất là các quy định liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định; Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Chỉ đạo UBND cấp xã thông tin, tuyên truyền đến nhân dân về nội dung của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP; trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khi thực hiện thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. (Trình tự thực hiện theo Phụ lục 01)

Đối với hồ sơ đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và ký xác nhận vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. (Trình tự thực hiện theo Phụ lục 02)

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người tiếp xúc trực tiếp với các nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người sử dụng đất để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý theo quy định.

PV

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 1185/STNMT-VPĐK ngày 20/6/2023 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất. Đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất. Ảnh minh họa Theo đó,Hồ sơ công ty để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng đất nắm rõ nội dung, quy trình và thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất, nhất là các quy định liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định; Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thông tin, tuyên truyền đến nhân dân về nội dung của Nghị định số 10/2023/Nghị định chính phủ; trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khi thực hiện thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Trình tự thực hiện theo Phụ lục 01) Đối với hồ sơ đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và ký xác nhận vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. (Trình tự thực hiện theo Phụ lục 02) Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người tiếp xúc trực tiếp với các nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người sử dụng đất để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý theo quy định. PV